top of page

Gastouderopvang Happy Kidz gevestigd aan de Vrouwe Udasingel 153 te Lent, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66698677, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens lees je hier welke gegevens dit zijn en hoe je je rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

CONTACTGEGEVENS

De contactgegevens van gastouderopvang Happy Kidz zijn:

Vrouwe Udasingel 153

6663 GM Lent

0644340775

www.gastouderopvanghappykidz.nl

info@gastouderopvanghappykidz.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Gastouderopvang Happy Kidz verwerkt je persoonsgegevens omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Happy Kidz haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

De persoonsgegevens die ik verwerk:

Kind

 • BSN

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Medische gegevens

 • Beeldmateriaal

 • Gegevens over de verzorging en ontwikkeling van het kind

 • Verslaglegging van gesprekken

Ouders

 • Naam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres(sen)

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het wel of geen toestemming geven van het online plaatsen van foto's

 • Gegevens die je actief verstrekt door een reactie te plaatsen op deze website

 

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

DOEL EN GRONDSLAG VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Gastouderopvang Happy Kidz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

Gastouderopvang Happy Kidz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van gegevens bedraagt minimaal 7 jaar.

Na het beëindigen van de contractuele overeenkomsten moet er aan alle verplichtingen van de overeenkomsten zijn voldaan voordat de bewaartermijn ingaat. Als de bewaartermijn van 7 jaar is verstreken zullen in het 8e jaar de gegevens worden vernietigd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Gastouderopvang Happy Kidz verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Happy Kidz zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gastouderopvang Happy Kidz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gastouderopvang Happy Kidz  deelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, leveranciers van administratieve software, leveranciers van financiële software, partijen die betalingen verwerken.

RECHT OM GEGEVENS IN TE ZIEN, AAN TE PASSEN OF TE VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door gastouderopvang Happy Kidz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gastouderopvanghappykidz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Gastouderopvang Happy Kidz wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Gastouderopvang Happy Kidz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@gastouderopvanghappykidz.nl.

bottom of page